Kapcsolat

Miénk a Színpad Egyesület
1077 Budapest, Jósika utca 22.

Telefon: +36 70 242-8757

email: szervezes@kacsohpongracszinhaz.hu

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató


 

1. Bevezetés

A Kacsóh Pongrác Színház üzemeltetője a Miénk a Színpad Egyesület (székhely: 1077 Budapest, Jósika utca 22.; nyilvántartási szám: 01-02-0016362; a továbbiakban:„Színház”), mint a www.kacsohpongracszinhaz.hu weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a adatvédelmi, adatkezelési elveit és szabályait.

 

2. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Miénk a Színpad Egyesület

Adatkezelő nyilvántartási száma: 01-02-0016362

Adatkezelő székhelye: 1077 Budapest, Jósika utca 22.

Adatkezelő telephelyei: 1095 Budapest, Mester utca 67.

Telefonszáma: +36 70 24 28 757

Adatkezelő elektronikus címe: szervezes@kacsohpongracszinhaz.hu

Adatkezelő képviselője: Gencsev Gábor elnök

 

3. Az adatkezelési tevékenységek bemutatása

Az adatkezelés célja a Színház látogatói számára információnyújtás, kapcsolattartás az érdeklődőkkel. A weblap cookie-kat / sütiket használ, a külön Süti / Cookie Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

Hírlevélre történő feliratkozás esetén az érintett e-mail címe és teljes neve rögzítésre és kezelésre kerül a Színház által. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Érintett a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva bármikor leiratkozhat.

Az adatkezelések jogalapja az érintettek hozzájárulása és jogos érdek. Az adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás megszűnéséig, illetve az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve az ágazati jogszabályokban előírtaknak megfelelően.

A Színház automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

 

4. Az érintettek jogai

Azon természetes személy, akinek a személyes adatát a Színház kezeli (a továbbiakban: „Érintett”), bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Színházhoz, illetve az Adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat, és tájékoztatást kérhet a Színház által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Érintett jogos kérése esetén a Színház a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Színház az esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából megalkotja belső Adatvédelmi incidens szabályzatát és adatvédelmi incidens nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott esetleges egyéb adatokat.

Érintett kérheti adatainak törlését („elfeledéshez való jog”), helyesbítését, kezelésének korlátozását, zárolását. Az Érintett bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatai helyesbítését, vagy törlését. Színház a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Színház jogszabályi előírás alapján a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti adatai zárolását. A Színház zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Színház az Érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli indokait és jogalapját.

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Színház a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja.

 

5. Esetleges jogvita, jogorvoslat

Amennyiben a fentiek nem vezetnek eredményre az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a fent jelölt elérhetőségein, vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

6. Adatbiztonság

A Színház gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok esetleges jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, vagy megsemmisülését.

A Színház gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse.

A Színház megtesz minden tőle elvárhatót, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. Ezen kötelezettségvállalást a Színház az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve a Színház megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja és betartatja.

 

6. Záró rendelkezések

A jelen Tájékoztatót, illetve annak mindenkor hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a Színház az Érintetteknek kérésükre átadja. Színház az európai adatvédelmi reform keretében születő új uniós és hazai jogszabályok és állásfoglalások mentén a jelen Adatkezelési Tájékoztatót időről-időre felülvizsgálja, módosítja, és az Érintettekkel a weblapon történő elhelyezéssel közli. A módosítást az Érintett a weblap használatával, utaló magatartásával fogadja el.

Budapest, 2018. május 12.

Miénk a Színpad Egyesület


Süti/Cookie tájékoztató


 

A Kacsóh Pongrác Színház üzemeltetője a Miénk a Színpad Egyesület (székhely: 1077 Budapest, Jósika utca 22.; nyilvántartási szám: 01-02-0016362; a továbbiakban: „Színház”), mint a www.kacsohpongracszinhaz.hu weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé a weblapon alkalmazott cookie / sütikre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját.

Az interneten böngészve csaknem bármely webhely felkeresésekor az adott oldal sütiket (anonim látogató-azonosító, angol elnevezéssel „cookie”) küld az Ön böngészésre használt eszközére, a Színház weboldala is alkalmazza ezeket. A sütik segítséget nyújtanak abban, hogy a lehető legjobb élményben legyen része weboldalunk használatakor. A sütik biztosítják továbbá a weboldal zavartalan és megfelelő színvonalú működést, valamint forgalomelemzésre és hirdetési célokra is használhatjuk.

A sütik egy része feltétlenül szükséges az oldalaink zökkenőmentes működéséhez. Ezen sütik érvényességi ideje az aktuális látogatásra vonatkozik. A teljesítményt figyelő, illetve analitikus sütik lehetővé teszik számunkra, hogy figyelemmel kísérjük és javítsuk webhelyünk teljesítményét, kövessük a látogatások számát, azonosítsuk a forgalom forrását és a webhely legnépszerűbb részeit. A funkcionális, használatot segítő sütik lehetővé teszik a webhely számára, hogy emlékezzen az Ön választásaira, hogy személyre szabottabban működhessen az oldal.

A sütik alapján a következő adatokat rögzíthetjük: az Ön által használt IP-cím, mint személyes adat; a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői, a látogatás pontos időpontja, az előzőleg látogatott oldal címe, a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció és az oldalon eltöltött idő.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy weboldalunkon a Színháztól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozások is találhatók (Google és Doubleclick). E hivatkozások szolgáltatója a saját szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt esetleg felhasználói adatokat képes gyűjteni (és ezeket esetlegesen harmadik országok területén tárolni).

Ugyanakkor a sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön eleve vissza tudja utasítani a sütik használatát a böngészésre használt eszköze, valamint a weblap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, továbbá a legtöbb modern böngészőben beállítható az automatikus elfogadás helyett, hogy minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne-e sütit engedélyezni. Azonban ezek alkalmazásával, sütik nélkül nem tudja majd maradéktalanul használni weboldalaink funkcióit, illetve az oldal teljes körű használata nem lesz biztosított.

Az oldalaink elhagyása után is Ön bármikor törölheti a sütiket a böngészésre használt eszközéről, vagy a böngészője ezen funkcióját használva, vagy egy erre a célra szolgáló szoftver segítségével.

 

Budapest, 2018. május 18.

 

Miénk a Színpad Egyesület